ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ XVІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ” Первинні вкладки

 

Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми екологічної безпеки” згідно Посвідчення № 654 від 26 жовтня 2017 року, виданого Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації, проведена в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в період з 04 жовтня по 06 жовтня 2018 року. Організаторами конференції виступили: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка, Буковинський державний медичний університет, Національний університет цивільного захисту України, Університет Матея Бела, Банська Бистриця (Словацька Республіка) В роботі конференції брали участь вчені з 7 іноземних країн (республіка Азербайджан, Болгарія, Польща, Казахстан, Німеччина, Молдова, США), та вітчизняних вищих учбових закладів з різних регіонів України:
• 4 університети з Західної України (Національний університет «Львівська політехніка», Буковинський державний медичний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Хмельницький національний університет);
• 3 університети з північної частини України (Сумський державний університет, Шосткинський інститут Сумського державного університету, Глухівський національний педагогічний університет імені Довженка);
• 10 університетів з центральної частини України (Полтавський національно-технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Національного авіаційного університету, Полтавський університет економіки і торгівлі, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Дніпродзержинський державний технічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, Київський національно університет ім. Т. Шевченка);
• 9 зі Східної частини України (Національний технічний університет України "ХПІ", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний університет цивільного захисту України, Донецький національний технічний університет, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Донецький національний технічний університет);
• 5 з півдня України (Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Одеська національна академія харчових технологій, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Таврійський державний агротехнологічний університет, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського);
• та 7 установ (Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, ООО “НПВП” Феррогідродинаміка (м. Миколаїв), Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України )
У відкритті конференції брали участь:
– перший проректор КрНУ, д.б.н., проф., Никифоров В. В.;
– зав. кафедри екологічної безпеки та організації природокористування, д.т.н., проф. Шмандій В. М.;
– професор Хмельницького національного університету, д.т.н., проф. Крайнов І. П.
На робочих засіданнях були розглянуті питання розвитку науки за основними напрямками. Із запланованих 134 доповідей заслухано та обговорено 84.
В роботі брали участь:
– докторів наук – 20
– кандитатів наук – 48
– аспірантів – 15
– студентів – 14
КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИЙНЯЛА НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
1. Констатувати вагомі наукові досягнення з наступних проблем екологічної безпеки:
– розвиток теорії проведення екологічного аудиту відповідно міжнародним вимогам;
– екологічний моніторинг та дослідження ризиків;
– розвиток інформаційних технологій у галузі очистки природних вод та
охорони атмосферного повітря;
– нормування антропогенного впливу на компоненти довкілля;
– поводження з відходами;
2. Рекомендувати розширити та поглибити дослідження щодо локальних систем очистки питної води.
3. Рекомендувати розширити зв’язки науковців університетів з промисловими підприємствами.
4. Звернутись до МОНу України щодо внесення змін у перелік спеціальностей вищої освіти в частині заміни спеціальності “Технології захисту навколишнього середовища “ на спеціальність “Екологічна безпека“, що є доцільним з економічної точки зору, затребуваності на ринку праці а також підготовки фахівців вищої кваліфікації (оскільки функціонує розгалужена мережа спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності “Екологічна безпека“.
5. Конференція констатує, що сьогодні практично відсутні державні і суспільні формації, які захищають інтереси екологів. У зв’язку з цим конференція доручає Програмному комітету розробити всі необхідні для реєстрації громадської спілки екологів документи та підготувати проведення засновницького з’їзду.
6. Рекомендувати опублікувати найбільш змістовні матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми екологічної безпеки” у Збірнику наукових праць „Вісник наукових праць КрНУ імені Михайла Остроградського”, науковому журналі „Екологічна безпека”, рішення конференції опублікувати у Кременчуцькому міському екологічному бюлетені „Світ довкілля”.

Українська