НДР

Важливою складовою діяльності колективу кафедри екологічної безпеки та організації природоокристування є науково-дослідна робота. Поряд із навчанням студентів, вона дозволяє реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищувати їх професійний рівень. Організаційні форми науково-дослідної роботи викладачів включають:

–     розробку бюджетних та госпдоговірних тем;

–     індивідуальну роботу над дисертаціями;

–     видавничу діяльність;

–     керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів.

Науково-дослідна діяльність кафедри з розробки держбюджетних та госпдоговірних тем виконувалася за такими основними напрямами:

-     розробка високоефективних сорбентів з рослинних відходів;

-     розробка технології одержання біогазу з синьо-зелених водоростей;

-     розробка технологічних рекомендацій щодо удосконалення процесів очистки стічних вод від забруднень;

-     дослідження соціально-екологічної ситуації в регіоні з інтенсивним техногенним навантаженням на навколишнє середовище;

-     дослідження об’єктів ПЗФ та інвентаризація зелених насаджень;

-     оцінка стану компонентів довкілля у Кременчуцькому районі, м. Кременчук і Комсомольськ;

-     інвентаризація джерел впливу фізичних факторів на атмосферне повітря із створенням карт електромагнітного забруднення міст Полтавської області

Керівниками цих робіт були професори: Шмандій В.М., Никифоров В.В.; доценти: Бездєнєжних Л.А.. Бахарєв В.С., Святенко А.І., Алексєєва Т.М.. За 2008-2016 роки виконано 1 держбюджетну та 5 госпдоговірних науково-дослідних робіт, обсяг фінансування становив: за кошти державного бюджету – 90,5 тис. грн. (тематика: «Розробка високоефективних сорбентів з рослинних відходів»), за кошти вітчизняних замовників – 175,9 тис. грн., в основному це прикладні дослідження на замовлення підприємств та організацій, результати яких впроваджено у м. Кременчуці Полтавської області.

Результати госпдоговірних науково-дослідних робіт та індивідуальної роботи над дисертаціями знаходять своє відображення у наукових працях викладачів кафедри. Співробітники кафедри регулярно публікують статті у фахових українських і закордонних виданнях, монографії, підручники, навчальні посібники і доповідають результати своєї роботи на науково-технічних і науково-практичних конференціях. Зокрема, за 2008-2016 роки вийшли з друку 3 підручники та 4 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, видано 2 монографії. Основні результати науково-видавничої діяльності викладачів кафедри за останні п’ять років подано у таблиці 7.9.3. (представлені наукові статті та монографії).

За 2009-2016 роки викладачі випускової кафедри взяли участь у більш ніж 56 наукових конференціях, у тому числі міжнародних. Випускаюча кафедра екологічної безпеки та організації природокористування є співорганізатором ряду наукових конференцій, у тому числі: Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми екологічної безпеки”, Міжнародної науково-педагогічної конференції “Інтеграція екологічної освіти у світовий простір”, Всеукраїнській науково-практичної конференції „Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. Таким чином створені умови студентам та маґістрантам для апробації власних наукових розробок.

Майбутні науковці у галузі екології та охорони навколишнього середовища мають також змогу для публікації результатів досліджень у збірниках тез наукових конференцій, фахових виданнях та наукових журналах, у тому числі – журналі «Екологічна безпека», випуск якого започатковано у 2008 році та якому за рішенням Президії ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010 року надано статус фахового з технічних наук.