Історія

Випускаюча кафедра екології Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного університету заснована 22.06.1995 року у з метою підготовки фахівців у галузі охорони навколишнього середовища.

З моменту створення і до цього часу кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук та Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, відмінник освіти України ШМАНДІЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.
Середнє Придніпров’я – потужний індустріальний регіон України, де порушення стану компонентів довкілля проявляються повною мірою. Ідея створення кафедри, колектив якої займався б проблемами мінімізації негативних наслідків промислової діяльності більше ніж 200 потужних підприємств міст Кременчука, Комсомольська і Світловодська, народилась ще наприкінці 80-х років ХХ сторіччя. Так, на кафедрі фізики і хімії у складі Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту були започатковані екологічні дослідження проблем забруднення атмосферного повітря на рівні виконання держдоговірних робіт, що  слугували підґрунтям формування кафедри екології. Значний внесок у створення кафедри зробили: к.ф.-м.н, доц. Шмандій В.М., к.пед.н, доц. Кляхіна З.П.,ст. викл. Бездєнєжних Л.А. 
Пізніше, з появою нових співробітників тематика екологічних досліджень розширилася. 
У 1991 році до колективу кафедри фізики і хімії було прийнято к.т.н., доц. Яценко О.М. Під його керівництвом розпочато вивчення шляхів переробки, зберігання і утилізації промислових і побутових відходів. Це стало поштовхом до інтенсифікації досліджень в галузі створення адсорбентів на базі відходів, які можуть використовуватись для зниження рівня хімічного забруднення атмосферного повітря, природних і промислових стічних вод. На сьогодні ці дослідження успішно розвиває к.т.н., доц. Бездєнєжних Л.А. 

У тому ж 1991 році колектив кафедри поповнився к.х.н, доц. Козловською Т.Ф., яка започаткувала напрям "Еколого-токсикологічні дослідження компонентів навколиш-нього середовища".

З 1992 по 2013 рік на кафедрі працював к.б.н Никифоров В.В., який сформував напрямок біоекологічних досліджень, що наприкінці призвело до створення об’єктів природно-заповідного фонду (парк-пам’ятка місцевого значення “Придніпровський парк”, заказник „Білецьківські плавні”, регіональний ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні”). Під керівництвом доц. Никифорова В.В. розроблені та впроваджені ефективні методи біоіндикації та біотестування з метою визначення рівнів забруднення компонентів біосфери. 
У цьому ж році до колективу кафедри було залучено старших викладачів: Солошич І.О. (к.пед.н., доцент з 2006 року), яка досліджувала вплив на навколишнє природне середовище викидів автомобільного транспорту; Ткачовим Ю.М., який продовжував роботи з вивчення впливу на здоров’я людини геоаномальних явищ в існуючих природних і техногенно створених умовах. 
У 1993 році відбувся перший набір студентів на спеціальність 7.070805 – „Прикладна екологія” у складі кафедри фізики і хімії Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту. А у червні 1995 року була створена кафедра екології, що функціонувала у складі машинобудівного, пізніше, автомобільного факультетів, а з 2003 року і до цього часу – факультету природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. З 1997 по 2006 роки прийом на навчання за ОКР "Бакалавр" ведеться за напрямом підготовки 0708 “Екологія” за ОКР "Спеціаліст" і "Магістр" – зі спеціальності 7.070801 та 8.070801 – “Екологія та охорона навколишнього середовища” відповідно. Починаючи з 2006 року набір студентів на навчання за ОКР "Бакалавр" ведеться за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. 
У 1999 році на кафедрі екології відкрито аспірантуру. 
З 2003/2004 н.р. започатковано набір найбільш талановитих студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”. 
З моменту створення кафедри її колектив поповнився багатьма співробітниками, талановитими викладачами та вченими: к.т.н., доц. Святенко А.І., який займається проектуванням та впровадженням систем пилогазоводоочищення, вивченням механізмів забруднення природних вод; к.г.н, доц. Алєксєєвою Т.М., що досліджує механізми забруднення природно сформованих та техногенно деградованих ґрунтів; к.б.н, доц. Дьоміним О.О., який працює у сфері медико-екологічних, біохімічних досліджень, проблем, пов’язаних з екологією людини; ст. викл. Дейною І.П., що займається проблемами ефективного використання відходів виробництва. Тривалий час на кафедрі екології плідно працювали к.г.н, доц. Демьохін Г.А. над проблемами підтоплення урбанізованих техногенно навантажених територій, забруднення поверхневих та підземних природних вод нафтопродуктами; відмінник освіти України, доц. Шалугін В.С., який досліджував проблеми гідромеліорації, водоочищення; ст. викл. Яковенко О.І., який працював у галузі розробки систем регіонального екологічного моніторингу; ас. Никифорова О.О., наукова робота якої стосується біомоніторингових досліджень та розробки методів біоіндикації. 
На кафедрі екології плідно працювали випускники різних років: асистент Корнійко Л.М., інженер Симоненко О.П., фахівець Шевченко О.О., уч. майстер Бобко Ю.М., Баглаєнко О.Ю. В теперішній час плідно працюють випускники кафедри екології к.т.н., доц., декан факультету природничих наук Бахарєв В.С., к.т.н., доц. Харламова О.В., провідний фахівець з лабораторного обладнання Знайко В.Ю., учбовий майстер – Голуб І.О., аспірант Знайко Н.С.
З моменту створення випускаючої кафедри екології основними пріоритетами її діяльності є: інтеграція освіти і науки, розвиток і вдосконалення лабораторної бази, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, у першу чергу шляхом захисту кандидатських і докторських дисертаційних робіт. 
Згідно вище зазначених пріоритетів за 20 років роботи на кафедрі: 
– створено сучасну лабораторно-експериментальну базу: техноекології, методів вимірювання параметрів навколишнього середовища, комп’ютерний клас; 
– сформовано потужний колектив науково-педагогічних працівників, серед яких – 2 доктори наук, професори та 7 кандидатів наук, доцентів; 
– реалізовано концепцію розвитку творчих здібностей студентів для науково обґрунтованого вирішення екологічних проблем. Кафедра є організатором Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми екологічної безпеки”, а також співорганізатором ряду наукових конференцій, у тому числі: , Міжнародної науково-педагогічної конференції “Інтеграція екологічної освіти у світовий простір”, Всеукраїнській науково-практичної конференції „Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. Майбутні науковці також мають змогу публікувати результати власних досліджень у збірниках тез наукових конференцій, фахових виданнях і наукових журналах, у тому числі – журналі “Екологічна безпека”, випуск якого започатковано на кафедрі у 2008 році. 

1 червня 2012 р. було створено спеціалізовану вчену раду зі спеціальності 210601 - "Екологічна безпека", її головою є проф. В.М.Шмандій. За нетривалий час існування у вченій раді відбувся захист дисертаційних робіт на здобування наукового ступеня кандидата технічних наук. 

У квітні 2012 року кафедру екології реорганізовано на кафедру "Екологічна безпека та організація природокористування". 

Студенти, що навчаються за напрямом 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", неодноразово виборювали призові місця на студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт на державному рівні.

З 2014 року на кафедрі проводиться другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Екологічна безпека".