Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ 

ОКР бакалавр.

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1.1.Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1. Історія України
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3. Історія української культури
1.1.4. Філософія
1.1.5. Політологія
1.1.6. Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
1.1.7. Фізичне виховання
1.2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1. Вища математика
1.2.2. Фізика
1.2.3. Хімія з основами біогеохімії
1.2.4. Інформатика і системологія
1.2.5. Геологія з основами геоморфології
1.2.6. Метеорологія і кліматологія
1.2.7. Гідрологія
1.2.8. Грунтознавство
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1. Вступ до фаху
1.3.2. Біологія
1.3.3. Загальна екологія (та неоекологія)
1.3.4. Економіка природокористування
1.3.5. Екологічна експертиза
1.3.6. Організація управління в екологічній діяльності
1.3.7. Моніторинг довкілля
1.3.8. Природоохоронне законодавство та екологічне право
1.3.9. Моделювання та прогнозування стану довкілля
1.3.10. Ландшафтна екологія
1.3.11. Екологія людини
1.3.12. Техноекологія
1.3.13. Заповідна справа
1.3.14. Урбоекологія
1.3.15. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
1.3.16. Екологічна безпека
1.3.17. Безпека життєдіяльності
1.3.18. Основи охорони праці
1.3.19. Навчальна практика (загально-екологічна)
1.3.20. Навчальна практика (ландшафтно-екологічна)
1.3.21. Виробнича практика
1.3.22. Дипломна (випускна) робота бакалавра

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Геоаномальні зони і біота
2.1.2. Обчислювальна техніка та основи програмування
2.1.3. Фізико-хімічні основи охорони геосфер
2.1.4. Картографічні методи в екології
2.1.5. Гідроекологія
2.1.6. Аналітична хімія
2.1.7. Комп`ютерна графіка
2.1.8. Органічна хімія
2.1.9. Соціальна екологія
2.1.10. Радіоекологія
2.1.11. Організація наукових досліджень в галузі екологічної безпеки
2.1.12. Основи діагностики стану навколишнього середовища
2.1.13. Еколого-ресурсна безпека територій
2.1.14. Основи оцінки впливу проектованої діяльності на довкілля
2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студентів 
2.2.1. Біотехнологія
2.2.2. Розрахунок та проектування санітарно-захісних зон
2.2.3. Процеси та апарати промислових технологій
2.2.4. Засоби вимірювань в екології
2.2.5. Основи екологічної токсикології
2.2.6. Сучасні технології господарської діяльності

ОКР спеціаліст.

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1. Цикл дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
1.1.1. Цивільний захист
1.1.2. Екологічний менеджмент і аудит
1.1.3. Охорона праці в галузі
1.1.4. Фізичне вихованння
1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1.2.1. Екологічна стандартизація і сертифікація
1.2.2. Інформаційні технології
1.2.3. Екологічне інспектування
1.2.4. Управління та поводження з відходами
1.2.4. Переддипломна практика

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Інтелектуальна власність
2.1.2. Розрахунок та проектування систем очищення викидів і скидів
2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студентів (Блок А)
2.2.1. Регулювання викидів і скидів (Блок Б)
2.2.2.Управління техногенною складовою екологічної безпеки

ОКР магістр.

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1. Цикл дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1. Цивільний захист
1.1.2. Методологія та організація наукових досліджень
1.1.3. Педагогіка та психологія вищої школи
1.1.4. Методика викладання у вищій школі
1.1.5. Охорона праці в галузі
1.1.6. Фізичне виховання
1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1.2.1. Стратегія сталого розвитку
1.2.2. Інформаційні технології
1.2.3. Екологічний менеджмент і аудит
1.2.4. Науково-дослідницька та педагогічна практика

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Інтелектуальна власність
2.1.2. Вища освіта і Болонський процеc
2.1.3. Екологічний ризик
2.1.4. Екологічна політика
2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студентів (Блок А)
2.2.1. Управління техногенно-екологічною безпекою (Блок Б)
2.2.2. Екологічна сертифікація та стандартизація
2.2.3.Випускна (кваліфікаційна) робота магістра